O kancelarii

ksiazki prawniczeKancelaria powstała w 2011 r. w Szczecinie. Jej założycielem jest radca prawny Ewa Niciejewska, wpisana na listę radców prawnych, prowadzoną przez Okręgową Listę Radców Prawnych w Szczecinie.

Nadrzędnym celem działania Kancelarii jest świadczenie kompleksowej obsługi prawnej spraw osób fizycznych, przedsiębiorców i innych podmiotów.

Dotychczas zdobyte doświadczenie zawodowe zapewnia usługę doradztwa prawnego dostosowaną do indywidualnych potrzeb Klienta,wykonaną w sposób rzetelny, terminowy i z pełnym zaangażowaniem, co gwarantuje pełną ochronę interesów Mocodawcy.

Zakres usług

prawo i procedury cywilne (windykacja należności, dochodzenie odszkodowań, udział w negocjacjach, zawieranie ugód, sporządzanie lub opiniowani projektów umów, obrót nieruchomościami, sporządzanie projektów pism procesowych, zastępstwo procesowe, prowadzenie postępowań zabezpieczających i postępowań egzekucyjnych, prowadzenie postępowań o ochronę dóbr osobistych,)

prawo rodzinne (prowadzenie spraw o rozwód, separację, podział majątku, dochodzenie alimentów oraz ustalenia kontaktów z dzieckiem, przygotowywanie projektów umów małżeńskich)

prawo spadkowe (prowadzenie spraw o stwierdzenie nabycia spadku, dochodzenie roszczeń o zachowek, sporządzanie projektów umów o dział spadku, prowadzenie spraw o podział masy spadkowej

prawo gospodarcze (stała obsługa prawna przedsiębiorców, prowadzenie postępowań przed sądami gospodarczymi, udział w negocjacjach, sporządzanie opinii prawnych)

prawo spółek handlowych (rejestracja podmiotów w rejestrach, prowadzenie postępowań o zmianę danych podmiotu w rejestrach, przekształcenia spółek, przygotowywanie projektów umów spółek, aktów założycielskich,  statutów oraz regulaminów wewnętrznych, obsługa zgromadzeń wspólników i walnych zgromadzeń)

prawo spółdzielcze i własności lokali (windykacja należności, stała obsługa prawna spółdzielni, w tym spółdzielni mieszkaniowych, wspólnot mieszkaniowych, zarządców, obsługa walnych zgromadzeń członków, zebrań członków oraz posiedzeń organów, prowadzenie postępowań o zobowiązanie do złożenia oświadczenia woli)

prawo pracy (sporządzanie projektów umów o pracę i umów cywilno-prawnych związanych ze stosunkiem pracy, aktów wewnętrznych pracodawcy, prowadzenie postępowań przed sądem pracy)

prawo i procedury administracyjne oraz sądowo administracyjne (reprezentacja przed organami administracyjnymi i sądami administracyjnymi, sporządzanie projektów pism oraz środków zaskarżenia)

prawo samorządowe (stała obsługa jednostek samorządu terytorialnego, przygotowywanie lub opiniowanie projektów aktów prawnych, opiniowanie projektów decyzji i postanowień w toku postępowania administracyjnego, sporządzanie opinii prawnych)

prawo oświatowe (stała obsługa szkół, opiniowanie projektów aktów decyzyjnych organów prowadzących, sporządzanie opinii prawnych)

prawo zamówień publicznych (kompleksowa obsługa postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, opiniowanie projektów SIWZ, sporządzanie projektów odwołań, zastępstwo przed KIO oraz przed sądami powszechnymi)

ontwerp en implementering: Siristru   & NoirDivi
Copyrights © 2018 Kancelaria Radcy Prawnego Ewa Niciejewska.